ب خداوندی خدا سوگند
ب زمینی ک آفریده قسم
زیر این اسمان چرخ کبود
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
بچه بازی ک نیست دادن جان
جگری همچو شیر میخواهد
من بی عرضه ادعا دارم
هر کسی لایق شهادت نیست!
نیمه شب/مستند/روایت فتح
آلیاژ صدای اوینی
باهمان لحن خاص میفرمود:
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
ب دو کوهه رسیدم وگشتم،روی دیواریادگاری بود.
خیره شد چشم من ب این جمله،
هر کسی لایق شهادت  نیست! 
حرف من را مجید پازوکی
در تفحص نشاند و بر کرسی
پیکرش روی مین تلاوت کرد
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
دستغیب و سعید طوقانی،
مدنی و حسین فهمیده
نه ب سن کم است و ریش سفید
هر کسی لایق شهادت   نیست!
 
سابغه جای خود!خمینی(ره) گفت:
ک ملاک حال فعلی فرد است
طبب و شاهرخ نمونه ان ؛
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
ب اسیری که امده گفتند
ای مهاجر بگو ز احوالت
با دلی خون و چشم گریان گفت:
هرکسی لایق  شهادت  نیست!
سر قبری خبر نگاری گفت:اکبرت رفت خودت ک جانبازی !پدر آن شهید پاسخ داد:
هرکسی لایق شهادت  نیست!
 
بین فرزند های یک خانه
هر گلی دارد عطری و اما
مادر یک شهید میداند
هرکسی لایق شهادت  نیست!
 
چشم فرزند یک شهید افتاد
جلوی مدرسه ب بابا ها،بهر تسکین درد خود میگفت:
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
دشت سمسورو محسن سیفی،دهلران دست احمد گلبان،حاجیان رفت تا بگوید که
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
خنده های محمد عبدی، در کفن اتشی ب جان ها زد،معنی رفتنش فقط این بود:
هر کسی لایق شهادت  نیست!
 
شهرک غرب/فتنه گر/خودرو،یک بسیجی کف زمین له شد!
سال 88فهمیدیم
هر کسی لایق شهادت   نیست!
روح پاک علی خلیلی شاد
خون ز رگهای غیرتش پاشید
غرق خون مثل مرد ثابت کرد
هرکسی لایق شهادت  نیست!
 
کاروان مدافعان حرم؛
چشم امید من ب سوی شماست،
اه...یادم نبود این نکته
هر کسی لایق شهادت نیست!
 
الهم صل علی محمد وال محمد و عجل فرجهم...